ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ปรับรอบเวรการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี พ.ศ.2559

8 ก.พ. 2559

ตามมติคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) กำหนดให้เปิดน้ำในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน รวม 6.00 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และส่งน้ำช่วยเหลือไม้ผลยืนต้น นั้น เนื่องจากสภาวะความแห้งแล้งในพื้นที่ของโครงการ มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤตเป็นอย่างมาก ในการนี้ ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำในคลองส่งน้ำโซน 1/2,โซน 1/3, โซน 1/4, โซน 1/5, โซน 2/1, โซน 2/2 และโซน 2/3 มีหนังสือแจ้งขอปรับรอบเวรการส่งน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยจะขอใช้ปริมาณน้ำที่ได้รับการจัดสรรไว้ให้ตามมติเดิม