แผนผังบุคลากร ฝ่ายวิศวกรรม

นายธีระพันธ์ เด็ดขาด

วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา

นายภมร เพชระบูรณิน

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

นางสาวนราพร สุตาคำ

พนักงานธุรการ ส 2

นายกฤตธน ทรัพย์หนุน

ช่างก่อสร้าง ช 4