แผนผังบุคลากร ฝ่ายวิศวกรรม

นายธีรพันธ์ุ เด็ดขาด

วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา

นายบรรเจิด ใจงาม

ช่างก่อสร้าง ช 3

นางสาวนราพร สุตาคำ

พนักงานธุรการ ส 2

นายประติกานต์ เพราะสำเนียง

นายช่างชลประทาน