แผนผังบุคลากร งานการเงิน

นายสมลักษณ์ ใจโต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววิไล สุขทวี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิสมัย ไทยสมุทร

เจ้าพนักงานธุรการ