แผนผังบุคลากร งานการเงิน

นางชนากาญจน์ สาริวาส

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายสมลักษณ์ ใจโต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

นางสาววิไล สุขทวี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิสมัย ไทยสมุทร

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิรานันท์ ฉัตรนิรวัชร์

พนักงานทั่วไป