ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔

ครอบคลุมพื้นที 2 อำเภอ 4 ตำบล

1. อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน

•ตำบลบ้านธิ

2. อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

•ตำบลมะเขือแจ้
•ตำบลบ้านกลาง
•ตำบลศรีบัวบาน

สภาพภูมิประเทศ

      เป็นที่ราบจากทิศตะวันออกสู่น้ำแม่กวงทางทิศตะวันตก

ลำน้ำที่สำคัญ

1. น้ำแม่กวง  2. น้ำแม่ธิ

3. น้ำแม่ตีบ  4. น้ำแม่ยาก

 

พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4

1.โซน 1  พื้นที่  23,150 ไร่
2.โซน 2  พื้นที่  14,588 ไร่
3.โซน 3  พื้นที่  18,734 ไร่
รวมพื้นที่ทั้งหมด  66,872 ไร่
 
พื้นที่ชลประทาน
1.โซน 1  พื้นที่  19,065 ไร่
2.โซน 2  พื้นที่  10,571 ไร่
3.โซน 3  พื้นที่  12,256 ไร่
4.โซน 4  พื้นที่   6,560 ไร่

  รวมพื้นที่ทั้งหมด  48,452 ไร่

การใช้ที่ดิน ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4

1. นาข้าว    23,901 ไร่

2. นาร้าง  11,513 ไร่

3. ลำไย, ไม้ผล  12,561 ไร่

4. ไม้ยืนต้น ไม้ละเมาะ 1,790 ไร่

5. อ้อย          151 ไร่

6. บ่อน้ำ     926 ไร่

7. ที่อยู่อาศัย  7,273 ไร่

8. โรงงาน        2,352 ไร่

9. สนามกอล์ฟ  1,316 ไร่

10. ป่า, ทุ่งหญ้า  4,222 ไร่

11. อื่นๆ         867 ไร่ 

Fake Rolex

fake Cartier