ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 > แผนผังบุคลากร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายสมชาย วัฒนพงษ์

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายประภาส ลิ้มพูล

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นายวิกรม คำสายใย

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นายพิชิต จันทร์เจนจบ

พนักงานชลประทาน บ 2

นายประพรรณ เขียวคำสุข

พนักงานเครื่องจักรกล