แผนผังบุคลากร ฝ่ายจัดสรรน้ำ

นายปิยภัทร สายเมฆ

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายจรูญ กลิ่นเกลี้ยง

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นายยุทธนา อินทนาม

พนักงานชลประทาน บ 2

นายปวเรศ กมุทโยธิน

นายช่างชลประทาน

นายนรา เทโวขัติ

พนักงานเครื่องจักรกล

นายวรุตน์ ไฝ่บุญ

วิศวกรโยธา

นางสาววลา แก้วใจ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธิตาภรณ์ โมราสุข

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจีรวรรณ สุนันตา

พนักงานทั่วไป