แผนผังบุคลากร ฝ่ายจัดสรรน้ำ

นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายยุทธนา อินทนาม

พนักงานชลประทาน บ 2

นายปวเรศ กมุทโยธิน

นายช่างชลประทาน

นายบุญชด บุญมาเชย

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นางสาววลา แก้วใจ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจีรวรรณ สุนันตา

พนักงานทั่วไป