แผนผังบุคลากร งานธุรการ

นางมารศรี คำจันทร์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายอุทัย ชัยเรือง

พนักงานพิมพ์ ส 3

นางสาวบุษยมาส สินทอน

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

นางสาวมัตติกา กันทะวงค์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววรัทยา ศรีนาคำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ