งานบริหารทั่วไป > คำสั่ง

คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่ 4/2557

7 ม.ค. 2558

มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน