ข่าวกิจกรรม / ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

3 พ.ค. 2564

          วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายธีรพันธุ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-4 และ นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี หัวหน้าฝ่ายช่างกล เข้าร่วมประชุม Video Conference ผ่านทางช่อง YouTube ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. จากห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยมีวาระดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)