ข่าวกิจกรรม / ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

17 มิ.ย. 2557

ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน

รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

โดยฝ่ายจัดสรรน้ำฯ หลักสูตร ยุวชลกรเรียนรูงานชลประทานในรั้วโรงเรียน 3 ชั่วโมง 2 ครั้ง

ในวันพุธที่  28 พฤษภาคม 2557 

ณ.  โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เวลา 08.00-12.00 น.