ข่าวกิจกรรม / ประชุมย่อยเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

ประชุมย่อยเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

17 มิ.ย. 2557

การประชุมย่อยเกษตรกร 

ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และวัดสารคามรังสรรค์ (วัดเมืองวะ) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่