ข่าวกิจกรรม / วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดโครงการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดโครงการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8 ก.ย. 2566

นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา รักษาการในตำแหน่ง ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   เรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงภาวะน้ำน้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง หรือให้เกิดขึ้นกังองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน โดยตระหนักรู้ในวิชาการด้านการชลประทานและสร้างฐานความรู้ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ และให้บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Networking and Participation)ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพื้นที่ และการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรอัจฉริยะ(Tumaround to Intelligent Organization) โดยมีกลุ่มเกษตรกร ผู้นำองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ชลประทาน และอาสาสมัครชลประทาน จำนวน 50 คน ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา