ข่าวกิจกรรม / วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

5 ก.ย. 2566

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา และนางสาวสุภัสรา ปิงอินถา บท.คบ.แม่กวงอุดมธารา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก East – West Center , University of Hawaii at Manoa จำนวน 45 ท่าน จากประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดียและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความสนใจในปัญญาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ความมั่งคงทางน้ำ (Water security และเรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยรับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อ ดังนี้

  1. สถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1
  2. ลักษณะทางกายภาพลุ่มน้ำปิงตอนบน
  3. ประวัติโครงการ
  4. ลักษณะโครงการ
  5. สถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2566
  6. แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ (ในอนาคต) 

โดยมี ผศ.ดร.มาโนช  โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ประสาน และได้นำคณะมาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ ศาลาอเนกประสงค์พลับพลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา