ข่าวกิจกรรม / ครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 เวลา 13.3๐ น.

ครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 เวลา 13.3๐ น.

23 ส.ค. 2566

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายพสุธร ดอนคำมูล นายช่างชลประทานชำนาญงาน นายอธิการ แสนสุวรรณศรี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน นางสาวสุภัสรา ปิงอินถา บท.คบ.แม่กวงอุดมธารา และ นางสาวชุติญาพัชญ์ มั่นคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมนาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

    วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

    วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

    2.1 รายงานผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย ปี 2566 และแผนงานเพิ่มเติม

    2.2 รายงานสถานการณ์น้ำ / รายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุ / มาตรา 5,8 และการขออนุญาตใช้พื้นที่

    2.3 รายงานความก้าวหน้าผลงานปี 2566

    2.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ