ข่าวกิจกรรม / วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางการแก้ไขการบุกรุกในเขตพื้นที่ชลประทาน”

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางการแก้ไขการบุกรุกในเขตพื้นที่ชลประทาน”

20 ก.ค. 2566

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายบรรจบ ปันเต๋ สบ.3.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน สบ.4.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายพสุธร ดอนคำมูล นายช่างชลประทานชำนาญงาน และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการแก้ไขการบุกรุกในเขตพื้นที่ชลประทาน เพื่อให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน เพิ่มความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมาย โดยมี นายกฤษฎา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการส่วนจัดการบุกรุกพื้นที่ชลประทาน เป็นวิทยากรในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมนาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา