ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันอังคารที่ 23 พ.ศ.๒๕๖6 เวลา 13.3๐ น.

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันอังคารที่ 23 พ.ศ.๒๕๖6 เวลา 13.3๐ น.

24 พ.ค. 2566

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา         นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายพสุธร ดอนคำมูล นายช่างชลประทานชำนาญงาน     นางสาวสุภัสรา ปิงอินถา บท.คบ.แม่กวงอุดมธาราและ นางสาวชุติญาพัชญ์ มั่นคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมนาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

    วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

    วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

    2.1 รายงานผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย ปี 2566 และแผนงานเพิ่มเติม

    2.2 รายงานสถานการณ์น้ำ / รายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุ / มาตรา 5,8 และการขออนุญาตใช้พื้นที่

    2.3 รายงานความก้าวหน้าผลงานปี 2566

    2.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน

 วาระที่ 4 วาระอื่นๆ