ข่าวกิจกรรม / วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.

15 มี.ค. 2566

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ติดตามการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตก 5/3 R ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ิอให้ได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม