ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

7 เม.ย. 2564

                วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้ดำเนินการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เรื่อง การปิดอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ และให้บุคลากรปฏิบัติงานจากบ้าน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่โครงการฯ จึงได้จัดให้มีมาตรการคัดกรองตรวจวัดไข้ ควบคุมการเข้า – ออกสถานที่ มีจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าอาคารสำนักงาน และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากที่พักอาศัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขอให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ดำเนินการมาตรการเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ