ข่าวกิจกรรม > ประชุมวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชุมวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

16 ม.ค. 2564

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.30 น.
                 นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ดได้จัดกิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร อบรมเกษตกรจำนวน 30 ราย  เพื่อวัตถุประสงค์บ่มเพาะเกษตรกรไปสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูการผลิต พร้อมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะด้านการลดต้นทุน, เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรตลอดจนพัฒนาคุณภาพผลผลิต  ในหัวเรื่อง การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และสถานการณ์การน้ำในฤดูแล้งปีการผลิต 2563/64   ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-12.00  น.  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) หมู่ที่ 10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่