ข่าวกิจกรรม > โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมประเมินผลการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2563 และหารือแผนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2563/2564

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมประเมินผลการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2563 และหารือแผนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2563/2564

2 พ.ย. 2563

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น.
      นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน   โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ และอาสาสมัครชลประทาน  ร่วมจัดประชุมประเมินผลการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2563 และหารือแผนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2563/2564   โดยมีนายอภิวัฒน์   ภูมิไธสง   ผจบ.ชป.1 รักษาการในตำแหน่ง  เป็นประธานในพิธี เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำ พร้อมติดตามผลการเพาะปลูกพืชประจำฤดูกาลของแต่ละเขตพื้นที่ และฟังการให้ความรู้ในการปลูกพืช โดย (อ.ธนพัฒ พาธุระ) การปลูกข้าวของประเทศไทย โดย (อ.ประสิทธิ์ บุญเฉย) นายกสมาคมชาวนาไทย และ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร โดย (อ.ถวิล สุวรรมมณี) นายกสมาคมผู้สื่อข่าว เกษตร แห่งประเทศไทย  ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.   ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่