ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

13 พ.ย. 2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.

        คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา  นำนักศึกษาหลักสูตรสังคมศาสตร์นานาชาติ จำนวน 36 คน  เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายในหัวข้อ ประวัติความเป็นมาในการก่อสร้างและดำเนินงานของเขื่อนแม่กวง หลักการและการปฏิบัติในการจัดสรรน้ำให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำในภาคเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้น้ำในเมือง ในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง ผลกระทบของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่มีต่อความขาดแคลนน้ำและความขัดแย้งในการใช้น้ำ ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และยุติธรรม โดยมีนายกิตติ์วริศ  ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคารอเนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา