ข่าวกิจกรรม > ประชุมหารือกำหนดรอบเวรการส่งน้ำในฤดูฝน (เพิ่มเติม) ปี พ.ศ.2561

ประชุมหารือกำหนดรอบเวรการส่งน้ำในฤดูฝน (เพิ่มเติม) ปี พ.ศ.2561

1 พ.ย. 2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.

นายปิยภัทร  สายเมฆ  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน  พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ – ๔  

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  จัดประชุมเพื่อหารือกำหนดรอบเวร     การส่งน้ำในฤดูฝน (เพิ่มเติม) ปี พ.ศ.2561

ร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) กลุ่มผู้ใช้น้ำ และอาสาสมัครชลประทาน  เพื่อจัดรอบเวรการส่งน้ำให้

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในภาคเกษตรกรรม โดยมี นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นประธานในการประชุม