ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) กรมชลประทาน
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ 2563