ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๖ และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ 2561

ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๖

และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 รวม 2 กิจกรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีกำหนดการดังนี้

     เวลา  8.00 น.     กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณเขื่อนฝั่งขวา

     เวลา  9.00 น.     กิจกรรมทำบุญสืบชะตาเขื่อนแม่กวงอุมดมธารา ร่วมกับคณะทำงานจัดการชลประทาน (JMC) บริเวณศาลาเอนกประสงค์

     เวลา 12.00 น.   เสร็จพิธีการ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 116y 800px