ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์

18 ก.ค. 2561

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ที่มา
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงาน ก.พ. ได้ประชุมหารือแนวทางการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำเสนอแนวทางการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในที่ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ผนวกพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย
คณะรัฐมนตรี ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการระดับสูงของทุกส่วนราชการทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ พร้อมทั้งข้าราชการทหาร ตำรวจยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี และพลตำรวจตรีขึ้นไป ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและมหาวิทยาลัยระดับหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงาน 

กำหนดการ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง

การลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี (ระบบลงทะเบียนกลางสำนักงาน ก.พ. event.ocsc.go.th)
          1. การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ (สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้แทนหน่วยงาน)
               (วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร)
          2. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (สำหรับผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับเชิญ)
               (วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง)

  • คำอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๑

 

กิจกรรมที่ ๒ 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน

**************************************************************************************

สอบถามข้อมูล
ผอ.ภาณุภาคย์        02-547-2024
คุณสุประวีณ์           02-547-2014
คุณณัฐจริยา           02-547-2022
คุณพุทธพร            02-547-2029
คุณพลังจิต             02-547-2020
คุณบากบั่น             02-547-2026
คุณวรางคณา          02-547-2025
คุณจิณพงษ์           02-547-2019
คุณรณิดา               02-547-2016

>>>> ที่มา >>>>     https://www.ocsc.go.th/node/4356