ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นแรงงานชั่วคราวไทยนิยมยั่งยืน

21 พ.ค. 2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

     ด้วยกรมชลประทานมีโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โดยจ้างแรงงานเกษตรกรในพื่นที่ ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โดยมีเงื่อนไขคือ 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการของรัฐ และเป็นเกษตรกรในพื้นที่

เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไป ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

ในการนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา กรมชลประทาน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการไทนิยม ยั่งยืน ตาม นโยบายของรัฐบาล โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

               1 .  มีสัญชาติไทย

               2.   มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี

               3.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางราชการ

               4.  เป็นผู้ลงทะเบียนมีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ

               5.  ค่าจ้างวันละ 300.45 บาท เป็นค่าประกันสังคม 5%  คงเหลือรับค่าจ้างแรงงานสุทธิ 285.43 บาท/วัน

หากมีความประสงค์จะสมัครให้ติดต่อ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 วันและเวลาราชการ

                            - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา โทร.053-865685

                            - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โทร.053-104538

                            - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โทร.053-293279

                            - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โทร.053-332855

                            - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โทร.081-8852416