ข่าวกิจกรรม / วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สถานภาพความมั่นคงแข็งแรงเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สถานภาพความมั่นคงแข็งแรงเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

9 พ.ย. 2566

           โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน  เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สถานภาพความมั่นคงแข็งแรงเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

           สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 วลา 14.41 น. เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ละติจูด 19.486 องศาเหนือ ลองติจูด 98.447 องศาตะวันออก ขนาด 4.7 ความลึก 2 กิโลเมตร

           โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้ดำเนินการตรวจสอบวัดพฤติกรรมเขื่อนทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย

                 1. เขื่อนฝั่งขวา ผลกระทบต่อตัวเขื่อน 1.833 % เขื่อนอยู่ในสภาวะปกติปลอดภัย

                 2. เขื่อนฝั่งซ้าย ผลกระทบต่อตัวเขื่อน 0.663 % เขื่อนอยู่ในสภาวะปกติปลอดภัย

                 3. เขื่อนหลัก ผลกระทบต่อตัวเขื่อน 1.926 % เขื่อนอยู่ในสภาวะปกติปลอดภัย

             ทั้งนี้ โครงการส่งนำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้ดำเนินการเดินสำรวจด้วยสาตาบริเวณเขื่อนทั้ง 3 จุด ไม่พบสิ่งผิดปกติทั้งรอยแตกและการรั่วซึมผ่านตัวเขื่อนทั้ง 3 จุดดังกล่าว เขื่อนอยู่ในสภาวะปกติและปลอดภัย