ข่าวกิจกรรม / วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

19 ก.ย. 2566

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายพสุธร ดอนคำมูล นายช่างชลประทานชำนาญงาน นายอธิการ แสนสุวรรณศรี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน นางสาวสุภัสรา ปิงอินถา บท.คบ.แม่กวงอุดมธารา และ นางสาวชุติญาพัชญ์ มั่นคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมนาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

    วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

    วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

    2.1 รายงานผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย ปี 2566 และแผนงานเพิ่มเติม

    2.2 รายงานสถานการณ์น้ำ / รายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุ / มาตรา 5,8 และการขออนุญาตใช้พื้นที่

    2.3 รายงานความก้าวหน้าผลงานปี 2566

    2.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ