ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราให้สัมภาษณ์พิเศษโรงเรียนชลประทานผาแตก

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราให้สัมภาษณ์พิเศษโรงเรียนชลประทานผาแตก

21 ส.ค. 2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดม มอบหมายให้นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ให้สัมภาษณ์แก่นักเรียนชลประทานผาแตก ซึ่งทางโรงเรียนชลประทานผาแตกได้ดำเนินการจัดการเรีนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่หลักสูตรสถานศึกษา และเป็นนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้   จากการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วนตนเองตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนเป็นห้องเรียนบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ในการสังภาษณ์มีประเด็นที่สอบถามอยู่ 2 ประเด็น

  1. ประวัติการสร้างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
  2. เรื่องการบริหารจัดการน้ำและแผนการจัดการส่งน้ำ

           ซึ่งทางโรงเรียนชลประทานผาแตกได้พิจารณาเห็นชอบให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ได้จริง ณ.ห้องประชุมนาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่