ข่าวกิจกรรม / วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดกิจกรรม “ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน”

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดกิจกรรม “ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน”

17 ส.ค. 2566

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำ จัดกิจกรรมโครงการ “ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน  หลักสูตร 1 วัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยุวชลกรได้มีโอกาสได้พบปะคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ขอกรชลประทาน และเพื่อจะได้ติดต่อ ประสานงาน เป็นเครือข่ายในการสนับสนุน สร้างความเข้าใจให้ผู้ใช้น้ำ และสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความสำคัญ และประโยชน์เกี่ยวกับงานชลประทานสู่ชุมชนต่อไป

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนชลประทานผาแตก นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  20 คน โดยการจัดโครงการมีการบรรยาย ณ ห้องประชุมอุดมธารา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง