ข่าวกิจกรรม / วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2566

10 ส.ค. 2566

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 นายบรรจบ ปันเต๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 และนายนนทวัฒน์  เข็มเงิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เกี่ยวกับการประเมินการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2566 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร ทุกภาคส่วน และเพื่อรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำปัจจุบันและประเมิน / ติดตามผลการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ณ ห้องประชุมอุดมธารา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่