ข่าวกิจกรรม / ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

28 ก.พ. 2566

ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา        นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายบรรจบ ปันเต๋ สบ.3.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน สบ.4.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายพสุธร ดอนคำมูล นายช่างชลประทานชำนาญงาน และ นางสาวชุติญาพัชญ์ มั่นคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม     นาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
    2.1 รายงานผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย ปี 2566 และแผนงานเพิ่มเติม
    2.2 รายงานสถานการณ์น้ำ / รายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุ / มาตรา 5,8 และการขออนุญาตใช้พื้นที่
    2.3 รายงานความก้าวหน้าผลงานปี 2566
    2.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน
วาระที่ 4 วาระอื่นๆ
เพื่อให้กระชับ รวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง เป็นไปตามแบบแผนที่โครงการฯแม่กวงอุดมธารา ได้วางไว้นาฬิกาการปฏิบัติงานทั้ง 12 เดือน