ข่าวกิจกรรม / เข้าร่วมประชุม ติดตาม ประเมินผลการส่งน้ำฤดูแล้ง หลังเสร็จสิ้นรอบ 3

เข้าร่วมประชุม ติดตาม ประเมินผลการส่งน้ำฤดูแล้ง หลังเสร็จสิ้นรอบ 3

2 ก.พ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา      นายคมสัน วัดเข่ง สบ.๑.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายบรรจบ ปันเต๋ สบ.3.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน สบ.๔.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายวิบูลย์ชัย สรณ์สิริพีรวัฒน์ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ(JMC) และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ(JMC) เข้าร่วมประชุม ติดตาม ประเมินผลการส่งน้ำฤดูแล้ง    หลังเสร็จสิ้นรอบ 3 ระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทานและ JMC เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวแก้ไขร่วมกัน เป็นทำงานร่วมกันแบบบรูณาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผนที่วางไว้