ข่าวกิจกรรม / ให้สัมภาษณ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ.ประตูน้ำระบายน้ำแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำ

ให้สัมภาษณ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ.ประตูน้ำระบายน้ำแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำ

27 ม.ค. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา และนายทวีศักดิ์ ปานาเขียว ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา ให้สัมภาษณ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ.ประตูน้ำระบายน้ำแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำ โดยโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคา พร้อมระบบส่งน้ำ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีลักษณะโครงการเป็นอาคารประตูระบายน้ำขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร บานประตูระบายน้ำเป็นชนิดบานตรง ขนาดบานประตู กว้าง 5.00 เมตร สูง 4.00 เมตร  จำนวน 2 ช่อง ระบบส่งนำเป็นรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 2.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ความยาว 292 เมตร เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านปูคาเหนือ จำนวน 275 ไร่ เพิ่มความสามารถในการระบายน้ำของลำน้ำแม่ปูคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านปูคาเหนือและหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 340 ครัวเรือน 870 คน และเพื่อให้ราษฎรบ้านแม่ปูคาเหนือและหมู่บ้านใกล้เคียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิต และรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น ผลประโยชน์ที่ได้รับ 1. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านแม่ปูคา ประมาณ 275 ไร่ (สามารถขยายพื้นที่รับประโยชน์ได้อีก 2,000 ไร่) 2. สามารถระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรเทาการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านแม่ปูคาและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ 3. ราษฎรบ้านแม่ปูคา จำนวน 334 ครัวเรือน ประชากร 870 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น