ข่าวกิจกรรม / เข้าร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปแก่วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

เข้าร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปแก่วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

23 ม.ค. 2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น.
นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายธีรพันธ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการฯแม่กวงอุดมธารา นายเกษียร์ สฤดิษกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมต้อนรับและบรรยายสรุป           แก่วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 64 นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ 4 พร้อมคณะอาจารย์และข้าราชการ จำนวน 114 คน เพื่อให้นักศึกษาและนายทหารนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงในมิติต่างๆ ของความมั่นคงแห่งชาติ สร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนทัศนคติกับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน     ในท้องถิ่นอันเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรม การปฏิบัติงานและประเทศชาติต่อไป