ข่าวกิจกรรม / เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี พ.ศ.2565/66

เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี พ.ศ.2565/66

11 พ.ย. 2565

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
ประชุมแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี พ.ศ.2565/66
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.๑.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายบรรจบ ปันเต๋ สบ.3.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน สบ.๔.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายวิบูลย์ชัย สรณ์สิริพีรวัฒน์ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ(JMC) และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ(JMC) เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี พ.ศ.2565/66 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
    วัตถุประสงค์ของการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา
    2.1 พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2565/66
    2.2 การเลือกตั้งประธาน และรองประธานคณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC
    2.3 ลงนามบันทึกของตกลง MOU
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)