ข่าวกิจกรรม / ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน

ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน

17 มิ.ย. 2557

ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน

รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

โดยฝ่ายจัดสรรน้ำฯ หลักสูตร ยุวชลกรเรียนรูงานชลประทานในรั้วโรงเรียน 3 ชั่วโมง 2 ครั้ง

ในวันพุธที่  28 พฤษภาคม 2557

ณ.  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน ต.แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เวลา 13.00-16.00 น.