ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง การส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2562/2563

20 พ.ย. 2562

   ด้วยโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มีการบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการจัดการน้าชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation : JMC) ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มของผู้ใช้น้าทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ กรมชลประทาน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น้าครบถ้วน ทั งนี คณะกรรมการจัดการน้าชลประทาน ดังกล่าว ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้าในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒/๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒