ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศโครงการแม่กวงฯ เรื่อง การส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562

7 ม.ค. 2562

ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มีการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการจัดการชลประทาน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมวางแผนการบริหารจัดการรน้ำในฤดูแล้ง 2561/2562 ที่ประชุมมีมติให้ส่งน้ำ จำนวน 10 รอบเวร ดังนี้