ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรือง รับสมัครเจ้าหน้าที่ GIS ประจำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

11 ก.พ. 2559

    ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

 เรื่อง  รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

                                     

                   ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  สำนักงานชลประทานที่ ๑ จะดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน ๑ อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา    

คุณสมบัติผู้สมัคร

   ๑. ผู้สมัครเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น    ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน  มีความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ GIS  

๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)

๓. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดทางวินัย

๔. ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา

๕. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๖. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

    พรรคการเมือง

หลักฐานการรับสมัคร

   ๑. รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป  โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

   ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๓ แผ่น

   ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ แผ่น

   ๔. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๓ แผ่น

   ๕. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

สถานที่รับสมัครและคัดเลือก

ยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ๑๕๒ หมู่ ๒ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๘๖๕๖๘๕ 

การคัดเลือกโดยวิธีสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโครงการฯ  ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

วัน-เวลารับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙  ในเวลาราชการ  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

                    ประกาศ  ณ  วันที่          กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

                                                                 วุฒิชัย  รักษาสุข

                                                            (นายวุฒิชัย  รักษาสุข)

                                              ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา