ข่าวสารประชาสัมพันธ์

30 ก.ย. 2557 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อน ขนาด 38 มม.x75 มม.(4.00-5.00)x964 ม.และอื่่นๆ จำนวน 3 รายการ อ่านข่าว
10 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E จ.02/2557 มก.จ. ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 อ่านข่าว
10 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E จ.02/2557 มก.จ. ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 อ่านข่าว
4 ก.ย. 2557 การสำรวจข้อเท็จจริงในที่ดินจัดสรรอพยพ อ่านข่าว
8 ส.ค. 2557 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ขวา (RMC) กม.๐+๘๘๐ ถึง กม.๕+๑๐๐ พร้อมถนนภายใน ๑ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๒+๔๐๐ อ่านข่าว
5 ส.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ ส.022/2557 มก. ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 อ่านข่าว
1 ส.ค. 2557 งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.0+880 ถึง กม.5+100 พร้อมถนนภายใน 1 กม.0+000 ถึง กม.2+400 อ่านข่าว
31 ก.ค. 2557 ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.๐+๘๘๐ ถึง กม.๕+๑๐๐ พร้อมถนนภายใน ๑ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๒+๔๐๐ อ่านข่าว
31 ก.ค. 2557 สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.๐+๘๘๐ ถึง กม.๕+๑๐๐ พร้อมถนนภายใน ๑ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๒+๔๐๐ อ่านข่าว
29 ก.ค. 2557 ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด กรมชลประทาน อ่านข่าว
23 ก.ค. 2557 การส่งน้ำในฤดูฝน ปี 2557 ฉบับที่ 2 อ่านข่าว
18 ก.ค. 2557 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความสอบราคาซื้อดินถมพร้อมบดอัดแน่น รวม 1 รายการ เลขที่ ส.022/2557 มก. อ่านข่าว
17 ก.ค. 2557 ประกาศกรมชลประทาน เรื่องสอบราคาซื้อดินถมพร้อมบดอัดแน่น รวม 1 รายการ เลขที่ ส.022/2557 มก. อ่านข่าว
1 ก.ค. 2557 การส่งน้ำฤดูฝน ปี 2557 อ่านข่าว