ข่าวสารประชาสัมพันธ์

31 ก.ค. 2557 ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.๐+๘๘๐ ถึง กม.๕+๑๐๐ พร้อมถนนภายใน ๑ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๒+๔๐๐ อ่านข่าว
31 ก.ค. 2557 สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.๐+๘๘๐ ถึง กม.๕+๑๐๐ พร้อมถนนภายใน ๑ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๒+๔๐๐ อ่านข่าว
29 ก.ค. 2557 ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด กรมชลประทาน อ่านข่าว
23 ก.ค. 2557 การส่งน้ำในฤดูฝน ปี 2557 ฉบับที่ 2 อ่านข่าว
18 ก.ค. 2557 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความสอบราคาซื้อดินถมพร้อมบดอัดแน่น รวม 1 รายการ เลขที่ ส.022/2557 มก. อ่านข่าว
17 ก.ค. 2557 ประกาศกรมชลประทาน เรื่องสอบราคาซื้อดินถมพร้อมบดอัดแน่น รวม 1 รายการ เลขที่ ส.022/2557 มก. อ่านข่าว
1 ก.ค. 2557 การส่งน้ำฤดูฝน ปี 2557 อ่านข่าว