งานบริหารทั่วไป > คำสั่ง

คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่ 3/2557

25 ธ.ค. 2557

มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน