งานพัสดุ > ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำน้ำสาขาเพื่อปริมาณน้ำ คลอง LMC จำนวน 5 แห่ง

14 ต.ค. 2557

งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำน้ำสาขาเพื่อปริมาณน้ำ คลอง LMC จำนวน 5 แห่ง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่