ข่าวกิจกรรม / เข้าร่วมกิจกรรม“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมกิจกรรม“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 ก.พ. 2566

เนื่องในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา  ร่วมกับโครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในระดับจังหวัด นำงานบริการของหน่วยงานออกให้บริการในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาทางแก้ไขและให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่