ข่าวกิจกรรม / ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน

ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน

10 ก.พ. 2566

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖6 เวลา 90.0๐ น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา      นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน สบ.4.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายพสุธร ดอนคำมูล นายช่างชลประทานชำนาญงาน นางสาวสุภัสรา ปิงอินถา พด.คบ.แม่กวงอุดมธารา และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน เรื่อง เร่งรัดการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ผ่านระบบสำรวจและระบุสาเหตุ            ต่างมูลค่าทุน ตามข้อ 3 รายงานแสดงข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS อ้างอิงสินทรัพย์ในระบบ ASSET  ณ ห้องประชุมนาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา