ข่าวกิจกรรม / แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2565/2566

แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2565/2566

15 พ.ย. 2565

ด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มีการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการจัดการชลประทาน (oint Management Committee for Imigation : IMC ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี พ.ศ.๒๕๖๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติให้ส่งน้ำ จำนวน ๑๐0 ล้านลบ.ม. โดยส่งน้ำเป็นรอบเวรหมุนเวียนจำนวน ๙ รอบเวร เริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ ๒0 ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปตามแผนการส่งน้ำในฤดูแล้ง ดังนี้