ข่าวกิจกรรม / เข้าร่วมประชุมปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

เข้าร่วมประชุมปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

10 ต.ค. 2565

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา      นายบรรจบ ปันเต๋ สบ.๓.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน สบ.๔.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายพสุธร ดอนคำมูล นายช่างชลประทานชำนาญงาน นายภมร เพชระบูรณิน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน นางสาวสุภัสรา ปิงอินถา บท.คบ.แม่กวงอุดมธารา และนางสาวชุติญาพัชญ์ มั่นคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระ1 ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระ 2 วางแผนการปฏิบัติงานและการกำชับ ติดตามปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปตามนโยบายกรมชลประทาน
วาระ 3 ติดตามเรื่องเดิม
วาระ 4 วาระอื่นๆ
เพื่อให้กระชับ รวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง เป็นไปตามแบบแผนที่โครงการฯแม่กวงอุดมธาราได้วางไว้
นาฬิกาการปฏิบัติงานทั้ง 12 เดือน