ข่าวกิจกรรม / ร่วมประชุมหารือถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เรื่อง การส่งน้ำฤดูแล้ง ปี๒๕๖๔/๖๕

ร่วมประชุมหารือถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เรื่อง การส่งน้ำฤดูแล้ง ปี๒๕๖๔/๖๕

6 พ.ค. 2565

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่๒ นายวิบูลย์ชัย สรณ์สิริพีรวัฒน์ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ(JMC) อาสาสมัครชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๑ - ๒ เข้าร่วมประชุมหารือถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เรื่อง การส่งน้ำฤดูแล้ง ปี๒๕๖๔/๖๕ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการน้ำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความสุข ให้ได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งยกฐานะความเป็นอยู่เกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายกรมชลประทานต่อไป