ข่าวกิจกรรม > จัดประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

จัดประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

14 ม.ค. 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.30 น.
                     นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ คณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) และ หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมจัดประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ระหว่างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน ประจำฤดูแล้งปี 2563/64    โดยมีนายอภิวัฒน์  ภูมิไธสง   ผจบ.ชป.1 รักษาการในตำแหน่ง ผคบ.แม่กวงอุดมธารา   นายวิบูลย์ชัย สรณ์สิริพีรวัฒน์ ประธานคณะกรรมการจัดการขลประทาน  เป็นประธานในพิธี  เพื่อร่วมกันตกลงในการกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราในฤดูแล้งปี 2563/64    ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น.  ณ ศาลาเอนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา  ตำบลลวงเหนือ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่